Kvalitetspolicy

Addicare Sverige AB bidrar genom effektiv matchning av resurser och kompetens med kundens kort- och långsiktiga behov till att öka tillgängligheten inom den svenska hälso- och sjukvården och att fler patienter får en bättre vård.

Vår kvalitetspolicy tar hänsyn till våra förutsättningar som organisation. Vår strategiska inriktning skall stödjas i vårt kvalitetsarbete. Vårt regelbundna kvalitetsarbete skall löpande arbeta med ständiga förbättringar och identifiera nödvändiga resurser för att uppnå en tillfredsställande kund- och konsultnöjdhet.

För att säkerställa att verksamheten håller hög kvalitet, uppfyller kraven och att vi ständigt arbetar med att förbättra kvalitetsledningssystemet arbetar vi efter följande ledord; NÄRHET, INSIKT, AMBITION. På detta sätt förtydligar vi dessa ledord:

  • Vi skall uppvisa en hög grad av flexibilitet och tillgänglighet gentemot våra kunder och konsulter.
  • Vi skall erbjuda en trygg och säker rekryteringstjänst genom att vi tar en aktiv roll och är behjälpliga i hela processen.
  • Vi skall arbeta med personlig kommunikation för att bygga långsiktiga relationer med våra kunder och konsulter.
  • Vår engagerade personal skall ha en god kompetens i de arbetsuppgifter som de utför.
  • Vi skall arbeta förebyggande  för att undvika avvikelser och reklamationer. 
  • Vi åtager oss att uppfylla tillämpliga krav kopplat till vår verksamhet.

Fokus generellt för organisationen när det gäller vår kvalitets- och miljöarbete är att; planera, kontrollera, rapportera, åtgärda, följa upp.